داداشم فردا مرخصیش تموم میشه و باید برگرده،دلم پر از غمه تا دوماه دیگه که بیاد و ببینمش....

چیه این سربازی لعنتی اخه...