فکرشم نمیکردم یه روزی بشینم کنار یه استاد و شاعر خوبی مثل استاد یاغی تبار و کلی کیف کنم از شخصیت و منش فوق العادش...

فک کنین بعد کارگاه به پیشنهادمون واسه کافه رفتن نه که نگفت هیچ کلییی هم استثقبال کرد و کلی هم برامون حرفای بدرد بخور زد...

قطعا امشبو هیچوقت فراموش نمیکنم...