انصافا تا حالا انقد مطلب ضد ونقیض با افکارم ننشستم پر کنم تو برگه، چرا؟چون امتحانه...

دانش جمعیت و خانواده نه بهتره بگیم هر چی مردا دوست داشتن بدین بهشون یه موقع دلشون نشکنه-_-

والا...