چرا انقد فرهاد مهراد خوووبه؟؟؟؟

تو هم مومن نبودی
بر گلیم ما و حتی در حریم ما
ساده دل بودم که میپنداشتم
دستان نااهل تو باید مثل هر عاشق
رها باشد....
تو هم از ما نبودی....


محشره...محشره...