همیشه اتفاقای بد کمتری تو بهار میفته
این خودش یه خوشبختیه....پراز حرفم ولی لال‌‌...

کسی که بشه حرفارو تو آغوشش گریه کرد نیست...