آدم با امیده که زندست...و حالا تو این کشور دارن ذره ذره امیدو تو وجود تک تکمون میکشن...

و نمیدونم شاید واقعا حکومت رو آدمای مرده راحتتر باشه...


_ بس که زندگی نکردیم وحشت از مردن نداریم...