هرچی بیشتر میگذره تعداد ادمایی که باهاشون ارتباط عمیقی دارم هی کمتر میشه...حس میکنم دغدغه هامون،درگیری هامون،افکارمون هی بیشتر از هم فاصله میگیره...

خیلی از ارتباطام در حد حال و احوال و حرفای سطحی روزانه س،و این اصلا خوب نیست...این که کنارت کسی نباشه که دغدغه هاش مثه تو باشه و درکت کنه خیلی بده.