همه چی آرومه یا تصور میکنم که آرومه؟

امروز آسوده بودمو آروم...دلتنگی بود غم بود ولی محلشون ندادم...فقط گذاشتم بگذرن از مغزمو رد شن...

نمیدونم که این حالم ری اکشن دفاعیمه یا واقعا خوبم...

اما میدونم که حالم خوب میشه...

درست میشه همه چی...

همه چی گذشته،اینم میگذره...

مگه نه؟