آوردی حیرونم کنی که چی بشه؟

نه والا

مات و پریشونم کنی که چی بشه؟!

نه بِلّا


جمعه

۱۳۷۴/۱۰/۲۲

جمعه

۱۳۹۶/۱۰/۲۲


۲۲سالگی...و خب آقای چاوشی جان شب تولدی خرابمون کردی که:)

اولین ساعات بیست و دو سالگی چاوشی به گوش و در راه شهر دانشجویی...