میخوانم بچه ای بعد از سه روز زنده از زیر آوار پیدا شد و با خودم میگویم خدایی که میتواند اینگونه کسی را نجات دهد چرا بقیه را نجات نداد؟!

نکند میخواهد خدایی خودش را به رخ ما بکشد؟!

چرا؟!چه گناهی دارند این مردم بیچاره؟!

اشک میریزم و خجالت میکشم از زنده بودنم...