هرچقدی هم که از خدا و دین و پیغمبر دور شده باشم این دو روز ناخوداگاه برام غمگین بوده و هست...

بعضی چیزا بدجور تو دل آدم جا گرفتن...غم امام حسینم از همون جنسه...

بقول شاعر...اصلا حسین جنس غمش فرق میکند...

اگه دلتون لرزید تو این ساعتا فراموش نکنین منو...