حامد همایون شوخی زشتی بود که با موسیقی ایران شد-_-