رفتن بهتره...

همه آلودگیست این ایام...پاییز با چهرازی خوش است...


.

پ.ن:باز یه تعطیلی شد ملت ریختن سمت شمال...:\از اونور هراز شلوغ،از اینورم به سمت گیلان...بشینین خونه هاتون خو:دی