دخترم شبایی که خوابت نبرد و اشک از چشات جاری شد چشاتو ببند...بخواب دخترم...بخواب و فراموش کن زندگی رو...
بخواب و فراموش کن غصه هاتو...مگه نه اینکه زندگی جریان داره؟!
بخواب و وقتی که بیدار شدی قوی باش و قوی بمون...
به آدما دل نبند دخترجون....واسه فراموش کردن آدما به هیچکی پناه نبر...
خودتو بگیر تو آغوشت...سفت بغل کن خودتو...بذار خودت بمونی و خودت...
راه نده کسیو به این خلوت...
قوی بودن همینه دخترم...
آدما رو که راه بدی میشن نقطه ضعفت...تا نقطه ضعف کسی نشدی نذار نقطه ضعفت بشه دخترم...مثه مامانت کله خراب نباش:)قوی باش دخترم...انقدی که همیشه بخنده لبات...انقدی که هیچکس نتونه غمگینت کنه...