اصلا وقتی شجریان میخونه:

شیدای توام تاج سرم...بیا به سرم...

دل آدم با تک تک سلولاش میتپه واسه معشوقی که نیست...