چرا بعضی آدما انقدر خودشونو مهم فرض میکنن که وقتی تو صرفا از روی محبتت ازشون بعد مدتها یاد میکنی یجوری باهات رفتار میکنن که انگار مزاحم اوقات شریفشون شدی؟

کی وقت کردیم انقد بیشعور بشیم ما آدما؟

یعنی یکبار دیگه بهم ثابت شد که خاطره خوش گذشته رو باید بذاری همونطور تو ذهنت بمونه و نخوای دوباره بری سمت اون آدمی که باهاش خاطره داری...

چون نابود میکنه شیرینی اون خاطره رو...نابوووود...