از نوع بشر نا امید شدم

از ارتباط با ادم ها...

فقط منتظرم این امتحانای کوفتی تموم شه 

و ازاین شهر لعنتی برمو خودمو از همه ادما دور کنم...

چه حقیقی چه مجازی...

چه تو این شهر ،چه تو شهر خودم...

ارتباط با آدما فقط داره هر روز آزرده ترم میکنه،روحم شکننده شده‌...