بارون داره میباره اینجا...
وقتی داشتیم میرفتیم سینما فوق العاده شدید بود....
هوای بارونی رو عاشقم...
چقدر خوبه که کلی آهنگ داریم برای بارون...
که میتونم زیرلب بخونم دونه دونه شو...
بارون خوبه...غمش خوبتر...
من از غمگین بودنم تو یه سری مواقع هرگز ناراضی نیستم...
آشفته ام این روزا....