بشورد و ببرد درس و امتحان و زندگی را...

با صدایش...با ترانه ش که صفا گفته باشدش...

با صدایش غمگین ِ نابود کننده ش...

که محسن چاوشیِ جان باشد...