صبح یعنی وسط قصه تردید شما، کسی از در برسد نور تعارف بکند:))


سهراب سپهری


امروز زمزمه زیر لبم خواهد بود:))