یک ساعتو نیم دیگه امتحان دارم و خب نشستم دارم چارتو بالا پایین میکنم که اگه این درسو بیفتم آیا به مشکل جدی ای برخواهم خورد یا نه؟

که خب مثه که نه مشکلی نیست:دی

خوندم،خیلی هم خوندم ولی این درس لعنتی جوریه که تو صدبارم بخونی دوباره که نگاهش میکنی انگارررر هیییییچی یادت نیست:|

خسته ام بشدت وآرزومند ساعت دوازده که بیام خوابگاه و بمیرم...عه یعنی بخوابم....