باید دوباره برگردم خوابگاهو مثل همیشه موقع برگشتن بعد از یه زمان طولانی خونه موندن برام اذیت کننده س...

بدبختی یعنی این که نه طاقت خونه موندنو داشته باشی نه طاقت رفتنو...