هیچکس تاکید میکنم هیچکسسسس دقیقا اون چیزی نیست که نشون میده...شاید بعدا مفصل تر درباره ش نوشتم...