بهار در گل شیپوری مدام غرق دمیدن بود.......آه از این زندگی....

آه