قبل تر ها شاید خیلی سعی میکردم تو بیان افکارم جوری حرف بزنم که طرف یه موقع برداشت اشتباه نداشته باشه یا قضاوتم نکنه...کلی توضیح میدادم همیشه...

اما جدیدا موقع حرف زدن حتی بعضی وقتا توضیح کمتر هم میدم...میگم بذار فک کنه من اینم...چه تاثیری داره فکر اون؟مگه من واقعا اینی ام که اون برداشت کرده؟

چالش جالبیه...