با صورتی ورم کرده از جراحی دندون دارم واستون پست میذارم...

فرجه ها شروع شده و باید درس بخونم...اما الکی ول میگردم واسه خودم...

به کجا داریم میریم واقعا؟!

یه حس رخوت و بی حالی ای همرامه همش...