چشای سیاهت عجیبن عجیب
میگیرن منو بی سپر میکنن
میام تا بگم من دوسِت دارمو
با برقش دلو در به در میکنن...سپیده:)