همیشه از روشن شدن تکلیفم آرامش خوبی بهم دست داده...درست مثه الان...

مهم نیست نتیجه خوب باشه با بد،مهم اینه که ذهنم آروم بگیره...