روزای رو هواییه این روزا...

عین یه ادمم که تو خلا گیر افتاده....زندگی میکنم کارایی که باید انجام بدمو انجام میدم ولی حواسم نیست....حواسم جمع نیست...تمرکزم نابوده...

همش تو فکرم...تو فکر چی؟خدا میدونه...

انکار نمیکنم اتفاقی که افتاد اذیتم نکرد،انکار نمیکنم از اون روز مثه یه آدم منگم....حس میکنم این منگی فقط مال منه....مسببش آروم تر از این حرفاس....