چه کسی باور کرد

جنگل جان مرا

آتش عشق تو خاکستر کرد...


حمید_مصدق