امروز تو دانشگامون برنامه منطقه آزاد برگزار بود منم فقط رفتم ببینم چه خبره...رفتن من همانا و شنیدن حرفای دوستان عزیز متعصب اصولگرا همان که مجبورم کردن همونجا یه متن خیلی خیلی کوتاه بنویسم وبرم پشت تریبون...

هیچ جوره فک نمیکردم همچین فضایی تو دانشگاهمون حاکم باشه...

البته دوستان بسیجی اکیپ جمع کرده بودن تشریف آورده بودن...

درست نیست با جمع کردن یه عده جو رو جوری نشون بدی که بقیه فک کنن اکثریت طرفدار جناح توئن...

خلاصه که واسه اولین بار رفتم حرف سیاسی زدم😅