دلهره دارم واس فردا...همراه با کلی ذوق و شوق...فردا برای اولین بار ترانه هامو تو گوش میکروفونا داد میزنم...:)))

ترانه هایی که مال هیچکس نیست...ولی منتظرم یه روزی برم بالای سِن و زل بزنم به دوجفت چشم مشکی و براش ترانه بخونم...

با کلی ذوق منتظر فردام

امیدوارم همه کارای مراسممون درست پیش بره...:))))