یجوری همه رو از سرم وا میکنم که فقط نباشن...

خسته شدم از نصفه نیمه داشتن ادما....ترجیح میدم نداشته باشمشون تا اینطور نصفه ونیمه...

خسته شدم از آدما....

نمیدونم چه مرگمه...

بودن به زور و اکراه ادما رو نمیخام...

حالم داره بهم میخوره از این وضعیت..