میدونین کوله خالی بره نمایشگاه پر برگرده یعنی چی؟:دی

انصافا دیگه نا نمونده برام...

ولی میدونم برسم خونه کتابامو که دورم بچینم همه خستگیم درمیره:))))