لعنت به حرفایی که معلوم نیس چرا از دهنم درمیاد

لعنت به دلی که جایی که نباید شروع میکنه تپش گرفتن...

لعنت به این همه شک...

لعنت به خود ِ تو...که انقد خوبی...

لعنت به من.........که انقدررر احمقم...

که بچم...که نمیفهمم...

من خودمم نمیدونم از این دنیا چی میخام...جدی نگیر منو...

دوستت ندارم...میدونم....تحمل نمیکنم میدونم...

فقط مریضم...وابسته شدم...


#موقت

باید یه جایی مینوشتم...دارم خفه میشم...