یعنی ندونی از حذف شدن آدمی تو زندگیت خوشحال باشی یا ناراحت...