ما آدما اشرف مخلوقات نیستیم...سطحی ترین عاقلای این دنیاییم...که چون از بقیه موجودات بیشتر میفهمیم فک میکنیم خبریه و کسی هستیم واسه خودمون...