فکر میکنم به زمان...به زندگی...به نبودن...اشک...شکستن...گذشتن...دیدار...دلتنگی‌...بغض...وصال...آغوش...شادی...بودن...مرگ...تمام...

تمام میشود،همه چیز تمام‌میشود...

و آنوقت من می مانم و دلتنگی های تمام نشده ی قلبم برای کسی که نبود...برای کسی که نیست...برای کسی که خواهد بود؟