آدما کِی انقدر بی رحم شدن؟

یهو بپرن وسط زندگی یکی دیگه و بعدش...بعدش‌هیچی...بی دلیل...البته بنظر خودشون کاملا منطقی و دلسوزانه راهشونو بکشن برن...

عشق چیه؟!نکنه واقعا فقط واسه کتاباست؟

نکنه این همه مدت دلم خوش بوده به یه منجی تو زندگیم که وجود خارجی نداره؟

ما کجای این دنیاییم؟؟چرا همه چیز توش پراز شک و درده؟؟

کی آرامش میاد سراغمون؟همه آرامش درونیمو تو بچگیم جا گذاشتم انگار...

اونوقتا که خوشحال بودم و خوش بین...واقعی...از ته دل...

چی میشه ته این سرگردونیا؟کی میدونه؟!