بعضی وقتا که یه چیزی ک درست کردم شروع میکنه به خراب شدن خودم زودتر از خراب شدن کاملش خرابش میکنم بالکل...

منتظر بودن واسه نم نم از دست دادن چیزی اذیت کنندس

وقتی یه دفعه میفهمی که تموم شد ناراحت میشی ولی زجر نمیکشی...

فک میکنم دنیامون به این حد رسیده که کلا باید خراب شه از دم ،تحمل ذره ذره نابود شدنشو ندارم:|