چجوری میشه که بعضی آدما انقدر مهربون و مظلومن؟

چجوری میشه که آدمای دور وبرشون انقد سنگدلن؟

بخدا شکستن دل بعضی آدما خیلی گرون تموم میشه...

حواستون باشه به دلهای آدمای مهربون زندگیتون....

بغض دارم واسه دوستی که جواب مهربونیا وصداقتش،نامهربونی و دروغ بوده....

تروخدا حواسمون به دلای مهربون بیشتر باشه:(((