من فکر میکنم همه ما نتیجه یه خودخواهی بزرگیم...
بنظر من هر خلقی یه خودخواهیه ذاتی توش نهفته س...
ببینین همین بچه دار شدن،اگه یه مدل خلق درنظربگیریمش یه خودخواهیای لایه ایی توش پیدا میشه...
حالا همینو بگیرین برین تا برسین به خلق انسان...
خودخواهی عجیبی باید پشت این خلق باشه...
شاید ورای تصورات ما...