باید حرف بزنم...باید بنویسم...

من بدون حرف زدن خفه میشم...رودرو که عرضه شو ندارم....

ولی عوضش خوب بلدم رو کاغذ و این نوت گوشی فک بزنم....

دلم میخاد انقد حرف بزنم تا تکلیفم معلوم شه...

تکلیفم خیلی تاریکه...